Night on Golgotha
“Night on Golgotha” Vasily Vereshchagin